KARIÉRA     PODPORA 8-20 hod:   +420 603 255 372    Facebook   Google Maps   LinkedIn
 

4M Rožnov spol. s r. o.

Firma 4M Rožnov spol. s r. o. (níže jen 4M) byla založena v roce 1992 dlouholetými spolupracovníky elektrotelevizní služby. Vznikla prodejna spotřební elektroniky, televizní servis a montáž, provoz a servis kabelových rozvodů.

Sekce TKR 4M se podílela v devadesátých letech pro Kabel plus a.s. na výstavbě lokalit Hranice, Ostrava – Poruba, Mariánské hory, Karviná, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí, Praha Vinohrady. V roce 1996 instalovala 4M také pro Kabel Net Brno sítě MMDS. Do roku 2010 4M vybudovala více jak 100.000 kabelových přípojek.

Dále pak od roku 1996 4M postavila a dnes provozuje a servisuje systémy: TKR Město Rožnov, Tylovice, Hážovice, TKR Životice u Nového Jičína, TKR Hostašovice a Stráník, TKR Zděchov, TKR Vigantice, TKR Ženklava, OIIS TKR Hukvaldy, OIIS TKR Teplice nad Bečvou, TKR Jarcová, OIIS TKR Sedlnice a MIS GPON Mořkov a MIS GPON Hodslavice pro více jak 3.500 klientů. V těchto lokalitách zavedla 4M datové služby = internet a TV v DVB-T/T2 a DVB-C.

4M je vybavena rozsáhlým instalačním a měřícím parkem pro výstavbu a servis metalických i optických sítí, který pravidelně inovujeme.

4M má certifikaci pro práci s optickými systémy WDM a DWDM, pro datové systémy DOCSIS 3.0 CASA a GPON.

4M vybudovala servisní a dohledové centrum, které je obsluhováno techniky a dispečinkem.

4M je vlastníkem televizních přenosových a vysílacích registrací a licencí.

4M je registrována pro obchodní činnost, projektovou činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování a u ČTU je registrována pod číslem 221 pro telekomunikační činnosti dle písm. a, b, c, d, e, f, a g.

4M je zakládajícím členem společnosti DWP, s.r.o., která pro něj smluvně zajišťuje služby.

4M dosáhla certifikace řízení jakosti dle ISO 9001:2015 v oboru činnosti "VÝSTAVBA, SERVIS A PROVOZ TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ". Kvalitu poskytovaných služeb považujeme za prvořady aspekt pro spokojeného zákazníka. Neustálým zdokonalováním naší práce jsme postupně dosáhli takových výsledků, kterými jsme již v roce 2010 splnili veškerá kritéria udělení certifikátu kvality ISO 9001. Oborem výstavby, servisu a provozování telekomunikačních sítí se zabýváme od roku 1992.

Technici se pravidelně zúčastňují vzdělávacích školení a certifikací.

4M sídlí ve vlastní budově v Rožnově pod Radhoštěm na Videčské ulici č. 473. Zde je také část skladů, měřící laboratoře, zákaznické centrum a obchody se spotřebním elektro.

1/ Na této stránce se nachází povinně zveřejňované informace ze zákona 231/2001Sb. §32 odst.7

2/ Na této stránce se nachází povinně zveřejňované informace ze zákona 127/2005Sb

3/ Na této stránce se nachází povinně zveřejňované informace k GDPR Nařízení (EU) 2016/679

4/ Na této stránce se nachází povinně zveřejňované informace ČOI


2/ Orgánem dohledu nad podmínkami podnikání a výkonem státní správy, včetně regulace trhu a technickou konzistencí provozovaných technologií v oblasti elektronických komunikací je Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ).
Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
spojovatelka: 224 004 111
www.ctu.cz
podatelna@ctu.cz


3/ GDPR Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
Společnost 4 M Rožnov spol. s r.o., sídlo: Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579 (dále jen 4 M ROŽNOV), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho 4 M ROŽNOV tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů - zákazníci fyzické osoby, vlastní zaměstnanci, pracovníci dodavatelů a zákazníků (pokud je zákazníkem právnická osoba) 4 M ROŽNOV poskytla, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s 4 M ROŽNOV, nebo které 4 M ROŽNOV shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
2. Zdroje osobních údajů
• přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
• od právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu – osobní údaje fyzických osob zastupujících právnickou osobu
• ze zákonné povinnosti

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa odběrného místa)
• údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• zákonem požadované osobní údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace, tzv. data retention
• u zákazníků adresa odběrného místa (včetně podlaží a čísla bytu)
• ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu, číslo SIPO, případně jiná možnost inkasa)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

4. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje fyzických osob 4 M ROŽNOV zpracovává z následujících důvodů:
a) plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s 4 M ROŽNOV uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb
b) zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o elektronických komunikacích)
c) oprávněný zájem správce (ochrana majetku – zřízení kamerového systému, vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv 4 M ROŽNOV)
d) přímý marketing (zasílání informací o službách 4 M ROŽNOV) vůči zákazníkům

S ohledem na tyto účely 4 M ROŽNOV zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany 4 M ROŽNOV.

5. Potřebuje 4 M ROŽNOV ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?
4 M ROŽNOV zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

6. Jak dlouho 4 M ROŽNOV osobní údaje zpracovává?
Osobní údaje fyzických osob 4 M ROŽNOV zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy 4 M ROŽNOV uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok 4 M ROŽNOV z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby. Společnost je jako dodavatel služeb elektronických komunikací na základě zákona o elektronických komunikacích povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje zákazníků (zejména osobní údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace), tzv. data retention. Společnost je na požádání povinna tyto údaje bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR, zpravodajským službám a ČNB, pokud k tomu budou zákonné důvody a společnost bude k tomu vyzvána. Po 6 měsících dochází k jejich likvidaci.

Způsob zpracování osobních údajů
4 M ROŽNOV zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

7. Kategorie příjemců osobních údajů 4 M ROŽNOV při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané 4 M ROŽNOV, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů 4 M ROŽNOV a nesmí je využít jinak. 4 M ROŽNOV takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. 4 M ROŽNOV má také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. 4 M ROŽNOV nepředává osobní údaje mimo území EU.

8. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů
Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. 4 M ROŽNOV tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: info@4mroznov.cz nebo na adrese sídla, tedy 4 M ROŽNOV spol. s.r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro 4 M ROŽNOV identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:
 právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, 4 M ROŽNOV v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 právo na přenositelnost údajů - pokud 4 M ROŽNOV subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
 právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí 4 M ROŽNOV jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování 4 M ROŽNOV omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti 4 M ROŽNOV oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby


4/ ČOI = Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy, který kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu.
ČOI Zlín
Třída T. Bati 853
budova Státní energetické inspekce – přízemí
každý čtvrtek 9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.


Název společnosti: 4 M Rožnov spol. s r.o.
Zápis společnosti: 16.března 1992, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2946
Středisko 03: kabelové rozvody - telekomunikace
IČ: 45195579, DIČ: CZ45195579
Adresa sídla a doručovací adresa: Videčská 473/11, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon/fax/záznamník: +420 571 626 345
Dispečink (Po – Ne, 08:00 – 20:00h): +420 603 255 372
Elektronická schránka: hsrdq9y
Mail: info@4mroznov.cz
Web: www.4mroznov.cz
Číslo vysílací licence: Ru/189/02/2109 ze dne 9.července 2002

 

Seznam lokalit dle KN, kde je vysílán infokanál INFO s licencí společnosti 4M Rožnov spol. s r.o.:

Název vysílání infokanálu Číslo katastrálního území Název katastrálního území Název obce Okres
INFO Hostašovice 645613 Hostašovice Hostašovice Nový Jičín
INFO Hostašovice 756130 Straník Straník Nový Jičín
INFO Hodslavice 640620 Hodslavice Hodslavice Nový Jičín
INFO Hukvaldy 748293 Sklenov Dolní Sklenov Frýdek-Místek
INFO Hukvaldy 748293 Sklenov Horní Sklenov Frýdek-Místek
INFO Hukvaldy 598691 Hukvaldy Hukvaldy Frýdek-Místek
INFO Hukvaldy 748307 Rychaltice Rychaltice Frýdek-Místek
INFO Hutisko 650013 Hutisko Hutisko Vsetín
INFO Jarcová 657271 Jarcová Jarcová Vsetín
INFO Mořkov 699331 Mořkov Mořkov Nový Jičín
INFO Rožnov 742937 Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Vsetín
INFO Rožnov 744743 Tylovice Tylovice Vsetín
INFO Rožnov 744727 Hážovice Hážovice Vsetín
INFO Sedlnice 747009 Sedlnice Sedlnice Nový Jičín
INFO Teplice 766283 Teplice nad Bečvou Teplice nad Bečvou Přerov
INFO Vigantice 781762 Vigantice Vigantice Vsetín
INFO Ženklava 796409 Ženklava Ženklava Nový Jičín
INFO Životice 797375 Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína Nový Jičín

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada:
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 274 813 830, fax: +420 274 810 885
mail: info@rrtv.cz
web: www.rrtv.cz